PRIVACYVERKLARING Vakkr8 

Gegevens Vakkr8
Nobellaan 27, 4622 AH te Bergen op Zoom. Vakkr8 bestaat uit: – Bouwmensen Zuid-West, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20112783 – Bouwmensen Scholing Zuid-West, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62183656 – Inframensen Zuid-West – NOA Opleidingsbedrijf Afbouw Zuid-West, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60709588 – Vakopleiding Hout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20145853 – Schildersvakopleiding Zuid-West, , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41114115 – Meemakerz – Vakmasters, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20121007 Telefoonnummer: 0164-213555 

Contactpersoon voor Privacy is de heer K. Azimi 

De onderstaande Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met Vakkr8. Vakkr8 respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Vakkr8 spant zich ervoor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven. 

Vakkr8 behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. 

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Vakkr8 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken: 

❖ Voor- en achternaam 

❖ Geslacht 

❖ Geboortedatum 

❖ Geboorteplaats 

❖ Adresgegevens 

❖ Telefoonnummer 

❖ E-mailadres 

2. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Vakkr8 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

❖ Om onze diensten/producten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen/leveren; 

❖ Relatiebeheer; 

❖ Het verzenden van onze nieuwsbrief; 

❖ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

❖ U te informeren over wijzigingen van onze diensten. 

3. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Vakkr8 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vakkr8 houdt zich daarbij strikt conform de wettelijke bewaartermijnen. 

4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Vakkr8 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vakkr8 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

5. BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals 2 het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van een brochure. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier en de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. 

6. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@vakkr8.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

7. GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, inclusief uw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

8. COOKIES
Op deze website worden cookies gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. 

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. 

Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. 

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. 

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. 

9. NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij u willen informeren over nieuws op gebied van opleiden en/of over onze diensten/producten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van 3 van 3 333 

ontvangers van deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Vanzelfsprekend verstrekken wij dit bestand van ontvangers niet aan derden. 

10. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Onze internetpagina’s bevatten mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites. 

11. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakkr8 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@vakkr8.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Vakkr8 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

12. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Vakkr8 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De maatregelen die wij o.a. nemen: 

❖ Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie (ook bekend als SSL); 

❖ Afgeschermde verbinding naar onze datacenter; 

❖ Dedicated eigen omgeving voor dienst (niet shared model); 

❖ Updatebeleid voor gebruikte software; 

❖ Data wordt versleuteld opgeslagen. 

13. DATALEKKEN
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vakkr8.nl 

14. KREDIETWAARDIGHEIDSCHECK
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data 

Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. 

DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en 

contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

15. WIJZIGINGEN
Vakkr8 behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Vakkr8 en een betrokkene. 

Versie van deze privacy verklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 september ’22